Új klí­ma­be­ren­de­zés te­le­pí­té­se

A klí­ma te­le­pí­tés so­rán sok­fé­le szem­pon­tot fi­gye­lem­be kell ven­ni, ezért cé­günk a mun­ká­la­tok meg­kez­dé­se előtt egy hely­szí­ni fel­mé­rés­sel se­gít ki­vá­lasz­ta­ni az Ön szá­má­ra leg­meg­fe­le­lőbb meg­ol­dást és ké­szü­lé­ket. A fel­mé­rést egy mér­nök kol­lé­gánk vég­zi, az idő­igé­nye pe­dig kö­rül­be­lül fél óra.

A hely­szí­ni fel­mé­rés so­rán a leg­fon­to­sabb a hű­ten­dő he­lyi­sé­gek szá­ma és alap­te­rü­le­tük nagy­sá­ga, de a tö­ké­le­tes be­ren-de­zés ki­vá­lasz­tá­sá­hoz sok egyéb adott­sá­got is fi­gye­lem­be kell ven­ni pl: a he­lyi­ség bel­ma­gas­ság­ágát, a nyí­lás­zá­rók fe­lü­le-tét, az épü­let szer­ke­ze­tét vagy ép­pen a he­lyi­ség ta­golt­sá­gát és fek­vé­sét.

A fel­mé­rés dí­ja Bu­da­pes­ten be­lül brut­tó 8 000 Ft, amely össze­get meg­ren­de­lés es­tén tel­jes mér­ték­ben jó­vá­í­runk a szám­la vég­össze­gé­ből.

Klí­ma­sze­re­lés Bu­da­pes­ten és von­zás­kör­ze­té­ben

Amennyi­ben az Ön­nek meg­fe­le­lő klí­ma­be­ren­de­zés ki­vá­lasz­tás­ra ke­rült, és el­ér­he­tő­sé­ge­ink va­la­me­lyi­kén egye­zett idő­pon­tot a be­sze­re­lés­re, kol­lé­gá­ink a meg­adott idő­pont­ban a hely­szín­re ér­kez­nek a mun­ka el­vég­zés­re. A te­le­pí­tés költ­sé­ge­it a hely­szí­ni fel­mé­rés­kor pon­to­san meg­ad­juk Ön­nek, de tá­jé­koz­ta­tást az ál­ta­lá­ban fel­me­rü­lő költ­sé­gek­ről itt ta­lál­hat in­for­má­ci­ót: Ára­ink .

A klí­ma­sze­re­lés me­ne­te

Egy egy­sze­rűbb lég­kon­di­ci­o­ná­ló te­le­pí­té­se át­la­go­san 4-5 órát vesz igény­be, amely so­rán be­sze­re­lés­re ke­rül a lég­kon­di-ci­o­ná­ló be­ren­de­zés kül­té­ri és bel­té­ri egy­sé­ge, a klí­mát csat­la­koz­tat­juk az elekt­ro­mos há­ló­zat­hoz, réz­csö­vek­kel össze-köt­jük a be­ren­de­zé­se­ket és ki­ala­kít­juk a csepp­víz el­ve­ze­té­sét. A te­le­pí­tés be­fe­je­zé­se után össze­ta­ka­rít­juk a mun­ka­te­rü-le­tet és be­mu­tat­juk a be­ren­de­zés he­lyes hasz­ná­la­tát.

A be­üze­me­lést kö­ve­tő­en ne fe­led­kez­zen meg az éven­te ese­dé­kes tisz­tí­tás­ról sem, amellyel nö­vel­he­tő a ké­szü­lék üzem-biz­ton­sá­ga, va­la­mint el­ke­rül­he­tő­ek a ned­ves­ség okoz­ta gom­bá­so­dás mi­att ki­ala­ku­ló egész­ség­ügyi ká­ros ha­tá­sok is! A kar­ban­tar­tá­si szol­gál­ta­tá­sunk­ról bő­veb­ben itt tá­jé­ko­zód­hat: Klí­ma­be­ren­de­zés tisz­tí­tása és kar­ban­tar­tá­sa

Mi­ért éri meg szak­em­ber­hez for­dul­ni?

Egy­részt azért, hogy a klí­ma te­le­pí­tés meg­fe­lel­jen a ha­tó­sá­gi elő­írá­sok­nak. 2015 óta ugyan­is ki­zá­ró­lag olyan cé­gek vé­gez­he­tik el a mun­ká­la­to­kat, me­lyek a Nem­ze­ti Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság­nál re­giszt­rá­lás­ra ke­rül­tek. Cé­günk min­den szük­sé­ges en­ge­déllyel ren­del­ke­zik, ami a ha­tá­lyos jog­sza­bá­lyok alap­ján a klí­ma te­le­pí­té­sé­hez szük­sé­ges, így biz­tos le­het ben­ne, hogy a be­ren­de­zés az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en ke­rül be­épí­tés­re ott­ho­ná­ban.

Más­részt a szak­sze­rűt­len mun­ka már rö­vid időn be­lül is meg­bosszul­hat­ja ma­gát, hosszú tá­von pe­dig szin­te ga­ran­tál­tan a klí­ma meg­hi­bá­so­dá­sá­hoz ve­zet. Még a leg­jobb, leg­kor­sze­rűbb split klí­ma is ve­szít­het ha­tás­fo­ká­ból, ha a ki­ala­kí­tás nem meg­fe­le­lő, emel­lett a fo­gyasz­tás is nö­ve­ked­het, amennyi­ben a sze­re­lő szak­sze­rűt­len mun­kát vég­zett. A cé­günk­nél dol­go­zó szak­em­be­rek hosszú évek ta­pasz­ta­la­tá­val a há­tuk mö­gött is­me­rik a klí­ma sze­re­lés min­den for­té­lyát, így a hi­bát­lan vég­ered­mény ga­ran­tált.

Klí­ma­sze­re­lés bár­hol

Szak­mai ta­pasz­ta­la­tunk­nak kö­szön­he­tő­en nem is­me­rünk le­he­tet­lent: le­gyen szó bár­mi­lyen bo­nyo­lult mű­sza­ki meg­ol­dás­ról, mun­ka­tár­sa­ink meg­bir­kóz­nak a fel­adat­tal. Több fa­lat is át kell fúr­ni a mul­ti klí­ma ér­de­ké­ben? A klí­ma­be­ren­de­zés csak áll­vá­nyo­zás­sal te­le­pít­he­tő? Csak a te­tőn le­het el­he­lyez­ni a kül­té­ri egy­sé­get? Szá­munk­ra ezek ru­tin­fel­ada­tok!

Ne vár­jon, míg „me­leg lesz a hely­zet”! Bíz­za a klí­ma sze­re­lést fel­ké­szült csa­pa­tunk­ra, ke­res­sen min­ket el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken!