Új klí­ma­be­ren­de­zés te­le­pí­té­se

A klí­ma te­le­pí­tés so­rán sok­fé­le szem­pon­tot fi­gye­lem­be kell ven­ni, ezért cé­günk a te­le­pí­tés előtt egy hely­szí­ni fel­mé­rés al­kal­má­val se­gít ki­vá­lasz­ta­ni az Ön szá­má­ra leg­meg­fe­le­lőbb meg­ol­dást és ké­szü­lé­ket. A fel­mé­rést egy mér­nök kol­lé­gánk vég­zi az idő­igé­nye pe­dig kö­rül­be­lül fél óra.

A hely­szí­ni fel­mé­rés so­rán a leg­fon­to­sabb a hű­ten­dő he­lyi­sé­gek szá­ma és alap­te­rü­le­tük nagy­sá­ga, de a meg­fe­le­lő be­ren­de­zés ki­vá­lasz­tá­sá­hoz sok egyéb adott­sá­got is fi­gye­lem­be kell ven­ni pl: a he­lyi­ség bel­ma­gas­ság­ágát, a nyí­lás­zá­rók fe­lü­le­tét, az épü­let szer­ke­ze­tét, a he­lyi­ség ta­golt­sá­gát és fek­vé­sét.

A fel­mé­rés dí­ja Bu­da­pes­ten be­lül brut­tó 8 000 Ft, amely össze­get meg­ren­de­lés es­tén tel­jes mér­ték­ben jó­vá­í­runk a szám­la vég­össze­gé­ből.

Amennyi­ben az Ön­nek meg­fe­le­lő klí­ma­be­ren­de­zés ki­vá­lasz­tás­ra ke­rült és el­ér­he­tő­sé­ge­ink va­la­me­lyi­kén egye­zett idő­pon­tot a be­sze­re­lés­re, kol­lé­gá­ink a meg­adott idő­pont­ban a hely­szín­re ér­kez­nek a mun­ka el­vég­zés­re. A te­le­pí­tés költ­sé­ge­it a hely­szí­ni fel­mé­rés­kor pon­to­san meg­ad­juk Ön­nek, de tá­jé­koz­ta­tást az ál­ta­lá­ban fel­me­rü­lő költ­sé­gek­ről itt ta­lál­hat in­for­má­ci­ót: Ára­ink .

Egy egy­sze­rűbb klí­ma­be­ren­de­zés te­le­pí­té­se át­la­go­san 4-5 órát vesz igény­be, amely so­rán te­le­pí­tés­re ke­rül a lég­kon­di­ci­o­ná­ló be­ren­de­zés kül­té­ri és bel­té­ri egy­sé­ge, a klí­mát csat­la­koz­tat­juk az elekt­ro­mos há­ló­zat­hoz, réz­csö­vek­kel össze­köt­jük a be­ren­de­zé­se­ket és ki­ala­kít­juk a csepp­víz el­ve­ze­té­sét. A te­le­pí­tés be­fe­je­zé­se után össze­ta­ka­rít­juk a mun­ka­te­rü­le­tet és be­mu­tat­juk a be­ren­de­zés he­lyes hasz­ná­la­tát.

A be­üze­me­lést kö­ve­tő­en ne fe­led­kez­zen meg az éven­te ese­dé­kes tisz­tí­tás­ról sem, amellyel nö­vel­he­tő a ké­szü­lék üzem­biz­ton­sá­ga, va­la­mint el­ke­rül­he­tő­ek a ned­ves­ség okoz­ta gom­bá­so­dás mi­att ki­ala­ku­ló egész­ség­ügyi ká­ros ha­tá­sok is. A kar­ban­tar­tá­si szol­gál­ta­tá­sunk­ról bő­veb­ben itt tá­jé­ko­zód­hat: Klí­ma­be­ren­de­zés tisz­tí­tása és kar­ban­tar­tá­sa