Klí­ma­be­ren­de­zé­sek

Mi­ért éri meg split klí­mát vá­lasz­ta­ni?

A split klí­ma ki­fe­je­zés az an­gol „szét­vá­lasz­ta­ni” szó­ból ered, ami az ilyen ké­szü­lé­kek mű­kö­dé­sé­re utal: a kül- il­let­ve a bel­té­ri egy­ség szét­vá­laszt­va ke­rül el­he­lye­zés­re. Ez pe­dig azt je­len­ti, hogy a za­jos al­kat­ré­szek a szo­bán kí­vül­re ke­rül­nek, így a split­klí­mák lé­nye­ge­sen csen­de­seb­bek, mint ha­gyo­má­nyos tár­sa­ik. To­váb­bi elő­nyük, hogy szin­te bár­ho­vá fel­sze­rel­he­tők és ren­ge­teg ext­ra funk­ci­ót biz­to­sí­ta­nak a fel­hasz­ná­lók­nak. Irá­nyít­hat­juk őket WiFi kap­cso­la­ton ke­resz­tül, kü­lön­bö­ző prog­ra­mo­kat ál­lít­ha­tunk be vagy ép­pen té­len is hasz­nál­hat­juk őket. Nem, utób­bi nem té­ve­dés. A kor­sze­rű split klí­mák fű­tés­re is épp­úgy al­kal­ma­sak, mint hű­tés­re. Mind­egy, hogy ki­egé­szí­tő fű­tés­ként, vagy ál­lan­dó meg­ol­dás­ként vá­laszt­juk. So­kan sze­rel­te­tik nya­ra­ló­juk­ba, hét­vé­gi há­zuk­ba, hi­szen a fű­tés ki­épí­té­se egy lég­kon­di­ci­o­ná­ló­val lé­nye­ge­sen ol­csóbb a töb­bi al­ter­na­tí­vá­nál. A klí­ma te­le­pí­té­se nem igé­nyel kü­lö­nö­sebb át­ala­kí­tást, és nem tart he­te­kig, ha­tás­fo­ka el­len­ben ki­ma­gas­ló.

Te­kint­se meg mi­nő­sé­gi, már­kás split klí­má­in­kat, vá­lassza ki a leg­jobb da­ra­bot ott­ho­ná­ba. Ha pe­dig a klí­ma te­le­pí­té­sét is ránk bíz­ná, ke­res­sen min­ket el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken!