Klí­ma­be­ren­de­zés tisz­tí­tá­sa és kar­ban­tar­tá­sa

A klí­ma­be­ren­de­zé­sek rend­sze­res és szak­sze­rű kar­ban­tar­tá­sa szá­mos ok mi­att fon­tos. A klí­ma­be­ren­de­zés bel­té­ri egy­sé­gé­ben idő­vel meg­in­dul a pe­nész­gom­ba ki­ala­ku­lá­sa, mely­nek spó­rái a le­ve­gő ára­mol­ta­tá­sá­val fo­lya­ma­to­san a bel­ső tér­be jut­nak. Ezek a spó­rák min­den­ki­re ne­ga­tív élet­ta­ni ha­tás­sal van­nak, emel­lett so­kan al­ler­gi­á­sok is rá. A kül­té­ri egy­ség tisz­tí­tá­sa is fon­tos fel­adat, en­nek el­le­né­re so­kan nem for­dí­ta­nak rá kel­lő gon­dot. A kül­té­ri egy­ség fel­ada­ta, hogy a szo­bá­ból el­vont fe­les­le­ges hőt le­ad­ja. Amennyi­ben a kül­té­ri egy­ség hő­cse­ré­lő­je el­ko­szo­ló­dik (gon­dol­junk csak a nyár­fák mi­att ke­let­ke­ző ra­ga­dós szösz­re), már nem tud meg­fe­le­lő ha­tás­fok­kal mű­köd­ni. Emi­att a be­ren­de­zés komp­resszo­rá­nak töb­bet kell men­nie, hogy le­ad­ja a hőt, és ez saj­nos a vil­lany­szám­lán is meg fog lát­szód­ni. A kar­ban­tar­tás ré­sze­ként a kri­ti­kus pon­tok mind el­len­őr­zés­re ke­rül­nek, így egy eset­le­ges ké­sőb­bi meg­hi­bá­so­dá­sok is el­ke­rül­he­tő­vé vál­nak.

A klí­ma kar­ban­tar­tás so­rán ál­ta­lunk el­vég­zett mun­ká­la­tok a kö­vet­ke­zők:

  • beltéri egység megtisztítása a penészgombától

  • kültéri egység hőcserélőjére lerakódott szennyeződés eltávolítása

  • csatlakozások meghúzása

  • légszűrő egységek tisztítása, esetleges cseréje a beltéri egységben

  • elektromos csatlakozások, bekötések ellenőrzése

  • hűtőköri nyomásértékek ellenőrzése

  • rezgő részek ellenőrzése, akusztikai zajok megszüntetése

Mi­ért ér­de­mes szak­em­ber­re bíz­ni a tisz­tí­tást?

Ahogy sen­ki nem fog hoz­zá a klí­ma sze­re­lé­sé­hez há­zi­lag, úgy nem ja­va­sol­juk a tisz­tí­tást sem „o­kos­ba” meg­ol­da­ni. Már csak azért sem, mert bi­zo­nyos ese­tek­ben ki­fe­je­zet­ten bal­eset­ve­szé­lyes le­het a mű­ve­let. A ma­gas­ban el­he­lye­zett kül­té­ri egy­sé­gek tisz­tí­tá­sa jár­tas­sá­got és kü­lön­le­ges oda­fi­gye­lést igé­nyel, me­lyet mun­ka­tár­sa­ink hosszú évek alatt sa­já­tí­tot­tak el. Cé­günk min­den szük­sé­ges fel­sze­re­lés­sel és spe­ci­á­lis vegy­szer­rel ren­del­ke­zik, me­lyek­kel ga­ran­tált a ma­ku­lát­lan vég­ered­mény. A klí­ma­gyár­tók egye­ne­sen szak­em­ber ál­tal vég­zett ja­ví­tás­hoz és tisz­tí­tás­hoz kö­tik a ga­ran­ci­át, ilyen eset­ben a jót­ál­lás el­vesz­té­sét okoz­hat­ja, ha sa­ját ke­zű­leg vé­gez­zük a mun­ká­la­to­kat. Mind­ez per­sze nem je­len­ti, hogy ne te­het­nénk sem­mit há­zi­lag a klí­ma tö­ké­le­tes ál­la­po­táért. A por­szű­rő há­ló­kat akár éven­te több­ször is ki­ve­het­jük és le­mos­hat­juk, így el­ke­rül­het­jük a hő­cse­ré­lők el­tö­mő­dé­sét.

A klí­ma­sze­re­lés mi­nő­sé­ge is szá­mít

szak­em­be­rek üze­mel­ték-e be. A hi­bá­san ki­ala­kí­tott cső­rend­szer, a kon­denz­víz rossz el­ve­ze­té­se vagy a hű­tő­kö­zeg elég­te­len fel­töl­té­se mind-mind az el­ső lé­pést je­len­tik a meg­hi­bá­so­dás fe­lé ve­ze­tő úton. Klí­ma sze­re­lést ma már a tör­vé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en ki­zá­ró­lag olyan cég vé­gez­het, mely a Nem­ze­ti Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság­tól er­re en­ge­délyt kap. Cé­günk hi­te­le­sí­té­se a ga­ran­cia ar­ra, hogy az ál­ta­lunk be­sze­relt lég­kon­di­ci­o­ná­ló be­ren­de­zés tar­tó­san szol­gál­ja majd az Önök ké­nyel­mét.

Ára­ink:

A kar­ban­tar­tá­si és tisz­tí­tá­si díj Bu­da­pest te­rü­le­tén ki­szál­lás­sal együtt: Brut­tó 10 800 Ft/split klí­ma

2 vagy több ké­szü­lék ese­tén brut­tó 7 800 Ft/split klí­ma

Klí­ma sze­re­lés, tisz­tí­tás, kar­ban­tar­tás és Bu­da­pes­ten és von­zás­kör­ze­té­ben - for­dul­jon hoz­zánk bi­za­lom­mal!