Árak

Sp­lit klí­ma­ké­szü­lék te­le­pí­té­se:

Ára­ink a ná­lunk vá­sá­rolt ké­szü­lé­kek­re vo­nat­koz­nak. Ha már ren­del­ke­zik klí­ma­be­ren­de­zés­sel, sze­mé­lyes egyez­te­tés után te­szünk aján­la­tot a te­le­pí­tés­re. Ve­gye fel ve­lünk a kap­cso­la­tot, ha klí­ma­sze­re­lés­re van szük­sé­ge!

A split klí­ma te­le­pí­té­se az ál­ta­lunk ér­té­ke­sí­tett be­ren­de­zés ese­tén brut­tó 60 000 Ft, amely az aláb­bi­a­kat tar­tal­maz­za:

 • kiszállási költség Budapesten (beleértve a nálunk vásárolt klíma kiszállítását is)

 • 1 db kültéri és 1 db beltéri egység felszerelését

 • kültéri és beltéri egység közötti kábelezést, valamint szigetelt rézcsővel való összekötést 3 méteres szakaszon

 • 1 faláttörés elkészítését

 • Csövek és kábelek eltakarását 3 m-ig festhető kábelcsatornával

 • cseppvízvezeték elvezetését 3 fm-ig

 • a kültéri egység konzolra vagy rezgéscsillapító talpra rögzítését

 • a klíma elektromos hálózatba csatlakoztatását (3 méterig)

 • berendezés vákuumozását nyomáspróbáját

 • beüzemelési jegyzőkönyv és garanciapapír kitöltését, a berendezés regisztrálását a Nemzeti Klímavédelmi Ha-tóságnál

 • a további szükséges rögzítőelemeket és kiegészítőket

 • klímatelepítés utáni takarítást

 • a klíma használatának bemutatását

Amennyi­ben a bel- és a kül­té­ri egy­ség tá­vol­sá­ga több mint 3 mé­ter, il­let­ve, ha spe­ci­á­lis mű­sza­ki meg­ol­dá­so­kat szük­sé­ges al­kal­maz­ni, az aláb­bi költ­sé­ge­ket szá­mol­juk fel:
3 méternél hosszabb csőszakasz (kábelcsatornás takarással) bruttó 5 500 Ft/fm
hűtőközeg rátöltés R410 esetén 0,5 kg-ig bruttó 8 000 Ft.
További faláttörések bruttó 5 000 Ft/db
3 métert meghaladó elektromos kábelezés bruttó 1 000 Ft/fm
3 métert meghaladó cseppvízvezeték bruttó 1 000 Ft/fm
Egyéb ára­ink:
Split klíma leszerelése bruttó 18 000 Ft.
Karbantartás és tisztítás (Budapesten kiszállással együtt) bruttó 10 900 Ft/split klíma
2 vagy több készülék esetén bruttó 7 800 Ft/split klíma
Új, nem nálunk vásárolt klíma telepítése bruttó 70 000 Ft Az összeg függ az adott klíma típusától
Ez az összeg típustól függően eltérhet.
Helyszíni felmérés árajánlathoz és az ideális készülék kiválasztásához Budapest területén bruttó 8 000 Ft Megrendelés esetén jóváírjuk a számlán a teljes összeget.
Ezt az összeget megrendelés esetén teljes mértékben jóváírjuk a számla végösszegéből.
A falban vezetett csövezés bruttó 5 500 Ft/méter Az ár a tégla/ytong fal kivésését és a sitt bezsákolását foglalja magában. A fal helyreállítási költségeit nem tartalmazza.
Az ár tartalmazza a tégla/ytong fal kivésését és a sitt bezsákolását. A fal helyreállítási költségeit azonban nem tartalmazza.