A klí­más fű­tés­ről

Le­het­sé­ges klí­ma­be­ren­de­zés­sel gaz­da­sá­go­san fű­te­ni? IGEN!

Az in­ver­te­res tech­no­ló­gi­á­val ren­del­ke­ző klí­ma­be­ren­de­zé­sek el­ter­je­dé­sé­vel sok he­lyen a klí­mák már át­vet­ték a klasszi-kus gáz­fű­tés sze­re­pét. Ez­zel a tech­no­ló­gi­á­val már nem­csak az át­me­ne­ti ta­va­szi/őszi idő­szak, ha­nem a hi­deg té­li hó­na-pok fű­té­se is gaz­da­sá­go­san meg­old­ha­tó. Fon­tos tud­ni azon­ban, hogy fű­tés­re az on/off tí­pu­sú klí­mák csak +5 fo­kos kül-ső hő­mér­sék­le­tig hasz­nál­ha­tó­ak. Ahol nem csak fű­tés­rá­se­gí­tés­re van szük­ség, ott az in­ver­te­res klí­mák hasz­ná­la­ta szük-sé­ges. Az in­ver­te­res klí­mák­kal akár -20 fo­kos kül­ső hő­mér­sék­let ese­tén is le­het gaz­da­sá­go­san fű­te­ni. Ezen klí­mák fű­té­si ha­tás­fo­ka mi­att 1kW vil­la­mos ener­gi­á­ból meg­kö­ze­lí­tő­leg 4 kW fű­té­si ener­gi­át ál­lít elő és a spe­ci­á­li­san fű­tés­re op­t­ima-li­zált klí­mák­nál ez akár 5,5-6,5 kW is le­het. Te­le­pí­té­sük így meg­té­rü­lő le­het azo­kon a he­lye­ken, ahol a fű­té­si rend­szer kor­sze­rű­sí­té­se mel­lett ele­ve a hely­sé­gek hű­té­sé­re is köl­te­nénk. Nem sza­bad el­fe­lej­te­ni, hogy a klasszi­kus gáz­zal tör­té­nő fű­té­si rend­szer át­ala­kí­tá­sá­nál sok­fé­le költ­ség­gel kell szá­mol­ni. (ra­di­á­to­rok, csö­ve­zés, ka­zán, ké­mény, en­ge­dé­lyek stb.)

Az aláb­bi lin­ken ol­vas­hat­nak bő­veb­ben egy vég­fel­hasz­ná­ló klí­má­val va­ló fű­té­si ta­pasz­ta­la­ta­i­ról:

http://spo­ro­lok.blog.hu/Fű­té­si ta­pa­sza­la­tok klí­má­val

A kor­sze­rű, kör­nye­zet­ba­rát fű­té­si tech­no­ló­gi­át már az ener­gia­szol­gál­ta­tók is tá­mo­gat­ják ked­vez­mé­nyes ta­ri­fák­kal:

„H” ta­ri­fa

Az or­szág egész te­rü­le­tén (EL­MÜ és ÉMÁSZ te­rü­le­te­ken is) igé­nyel­he­tő és el­ér­he­tő ked­vez­mé­nyes ta­ri­fa, amely hasz­nál­ha­tó újon­nan te­le­pí­tett, vagy már meg­lé­vő rend­sze­rek­hez.

A ta­ri­fa cél­ja, hogy a hő­szi­vattyúk és a nap­ener­gi­á­ból és egyéb meg­úju­ló ener­gia­for­rás­ból ki­épí­tett fű­té­si rend­sze­rek ese­tén, a hő­el­lá­tást biz­to­sí­tó be­ren­de­zé­sek üze­mel­te­té­sét köz­vet­le­nül szol­gá­ló ké­szü­lé­kek (pl. ke­rin­ge­tő szi­vattyúk, komp­resszo­rok, au­to­ma­ti­kák) vil­la­mos­ener­gia-fo­gyasz­tá­sát egy ked­ve­zőbb árú ta­ri­fán le­hes­sen el­szá­mol­ni a fű­té­si sze­zon­ban. A ren­de­let sze­rint ez a ked­ve­ző ár a min­den­ko­ri „B ta­ri­fá­nál” (ve­zé­relt ta­ri­fa, éj­sza­kai áram) nem le­het ma­ga­sabb.

Főbb tu­laj­don­sá­gai:

  • A kedvezményes villamos energia kizárólag a fűtési szezonban, azaz október 15. és április 15. között vehető igénybe.

  • Az év további részében (április 15-től október 15-ig) a normál árszabás az érvényes.

  • Holtidőszakok nélkül, napi 24 órában elérhető, folyamatos üzemeltetést tesz lehetővé

  • Környezetbarát és nem függ az aktuális nemzetközi gázhelyzettől.

GEO ta­ri­fa

Az EL­MÜ és az ÉMÁSZ szol­gál­ta­tá­si te­rü­le­te­in el­ér­he­tő ked­vez­mé­nyes ta­ri­fa, mely igé­nyel­he­tő újon­nan te­le­pí­tett, vagy más meg­lé­vő rend­sze­rek­hez.

Főbb tu­laj­don­sá­gai:

  • 35%-kal ked­ve­zőbb, mint a la­kos­sá­gi A1-es ta­ri­fa dí­ja.

  • 35%-kal olcsóbb, mint az A1-es tarifa.

  • Egész évben elérhető

  • Naponta 20 óra vételezési lehetőség. Csúcsidőben 2x2 óra „kimaradás” várható minden nap, területenként eltérő időpontokban. Fontos, hogy csak olyan készülékek esetén válasszuk, melyek szakaszos üzemeltetést is lehetővé tesznek!

Ha fű­tés­re op­ti­ma­li­zált klí­má­val kap­cso­lat­ban ér­dek­lőd­ne, ké­rem, ke­res­sen min­ket el­ér­he­tő­sé­ge­ink va­la­me­lyi­kén!