Cé­günk el­ső­sor­ban Bu­da­pes­ten és von­zás­kör­ze­té­ben la­kos­sá­gi klí­ma­be­ren­de­zé­sek sze­re­lé­sé­vel és for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zik. Az ál­ta­lunk ér­té­ke­sí­tett lég­kon­di­ci­o­ná­ló be­ren­de­zé­sek vi­lág­szín­vo­na­lú, jól be­vált tech­no­ló­gi­át kép­vi­sel­nek, mert így tud­juk az ügy­fe­le­ink igé­nye­it hosszú tá­von ki­fo­gás­ta­la­nul ki­szol­gál­ni. Szá­munk­ra a leg­jobb rek­lám, ami­kor egy ré­gi ügy­fe­lünk ajánl min­ket egy kö­vet­ke­ző mun­ká­ra. A sze­re­lé­sek­nél csak­is a leg­jobb mi­nő­sé­gű anya­go­kat és szer­szá­mo­kat hasz­nál­juk, hi­szen jól és pon­to­san csak a meg­fe­le­lő fel­sze­re­lés­sel le­het mun­kát vé­gez­ni.

Kol­lé­gá­ink ren­del­kez­nek a 60/2016. (XII. 28.) NFM ren­de­let­nek meg­fe­le­lő szak­ké­pe­sí­tés­sel és a Nem­ze­ti Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság­nál re­giszt­rál­va van­nak.

Na­gyon fon­tos! 2015. jú­ni­us 15-től ki­zá­ró­lag olyan sze­mé­lyek és vál­lal­ko­zá­sok vé­gez­he­tik el a hű­tő­kö­zeg­gel ren­del­ke­ző klí­ma­be­ren­de­zé­sek te­le­pí­té­sét és szer­vizelé­sét, akik ren­del­kez­nek a Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság ál­tal ki­adott en­ge­déllyel.